Love og vedtægter


§1 NAVN OG FORMÅL
   1. Foreningens navn er: Næstved Kunstforening. Dens hjemsted er Næstved.
   2. Foreningens formål er:
      1. at udbrede interessen for og forståelsen af god kunst i videst mulige kredse gennem udstillinger, foredrag m.v.
      2. at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne
      3. at samarbejde med andre udstillingssteder.

§2 MEDLEMSKAB
   1. Medlem af foreningen kan enhver blive mod at betale det til enhver tid gældende årskontingent.
   2. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for det næstfølgende kalenderår.
   3. Medlemmerne har fri adgang til de af foreningen arrangerede udstillinger og deltager i lodtrækningen om de af bestyrelsen erhvervede kunstværker.
   4. Indmeldelse kan ske i løbet af et regnskabsår imod betaling af kontingent for det pågældende regnskabsår. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen og gælder fra begyndelsen af det påfølgende kalenderår. Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

§3 LODTRÆKNINGER
   1. Hovedlodtrækningen finder sted på den årlige ordinære generalforsamling. Bortlodning af enkelte kunstværker kan finde sted på ferniseringsdage.
   2. I hovedlodtrækningen deltager alle medlemmer, som har betalt kontingent for det pågældende år inden den ordinære generalforsamling. Den første halvdel af gevinsterne bortloddes blandt de tilstedeværende medlemmer, således at et personligt medlemskab berettiger til 1 lod, medens et parmedlemskab, hvor begge medlemmer er mødt frem, eller et firmamedlemskab, hvor flere end 1 medlem er mødt frem, berettiger til 2 lodder. Den anden halvdel af gevinsterne bortloddes blandt samtlige medlemmer efter samme regler. Hvert medlem kan kun vinde 1 gevinst pr. generalforsamling. Gevinsterne skal være udstillet på generalforsamlingen. De medlemmer, hvis navn udtrækkes, har ret til at vælge mellem de på generalforsamlingen udstillede gevinster i den rækkefølge medlemmet er udtrukket. Gevinster udtrukket til medlemmer, som ikke er til stede ved lodtrækningen, fordeles mellem de vindende ved lodtrækning, der foretages på generalforsamlingen. Det meddeles ikke tilstedeværende vindere, hvad de har vundet. Gevinster, der ikke afhentes inden 3 måneder, tilfalder foreningen.
   3. I bortlodning på ferniseringsdage deltager medlemmer, som er til stede på lodtrækningstidspunktet, og som har betalt kontingent. Hvert fremmødt medlem tildeles 1 lod.

§4 REGNSKAB
   1. Regnskabsåret er kalenderåret.
   2. Kassereren har ansvaret for, at foreningens indtægter og udgifter bogføres på behørig måde og aflægger ved årets udgang sit regnskabsudkast, der, efter at være godkendt af bestyrelsen, afgives til revision.
Det reviderede regnskab fremsendes så vidt muligt til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§5 BESTYRELSEN
   1. Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter.
   2. Valg til bestyrelsen er for 2 år. På skift afgår henholdsvis 5 og 4 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år. Alle kan genvælges.
   3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, der varetager formandens opgaver i dennes forfald, kasserer og sekretær.
   4. Ethvert medlem kan modtage valg til bestyrelsen eller som suppleant.
   5. Kunstindkøbene foretages af bestyrelsen, der selv fastlægger fremgangsmåden herfor.
   6. I bestyrelsens møder afgøres alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
   7. Bestyrelsens kasserer har fuldmagt til at trække på foreningens løbende bankkonti og postgirokonto samt til at kvittere for kontingenter og andre indbetalinger.
   8. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i lovene og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.
   9. Det påhviler bestyrelsen løbende at arbejde for en sund og tilstrækkelig god økonomi til sikring af foreningens fortsatte drift, herunder at sørge for forsvarlig og betryggende anbringelse af foreningens midler.
   10. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer denne sig med de valgte suppleanter.
   11. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til bestyrelser i foreninger m.v., hvori foreningen er repræsenteret.

§6 GENERALFORSAMLINGEN
   1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Næstved. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:
      1. valg af dirigent og stemmetællere
      2. beretning om foreningens virke i det forløbne år
      3. kassereren forelægger det reviderede regnskab
      4. valg:
      4.1. valg af bestyrelsesmedlemmer
      4.2. valg af 2 suppleanter
      4.3. valg af revisor
      4.4. valg af revisorsuppleant
      5. fastsættelse af årskontingent for det kommende år
      6. behandling af indkomne forslag
      7. eventuelt
      8. bortlodning af indkøbte kunstværker.
   2. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. marts forud for generalforsamlingen.
Kun forslag, der er indeholdt i den udsendte dagsorden, kan komme til behandling på generalforsamlingen.
   3. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Såfremt der ved afstemninger forekommer stemmelighed, bortfalder det stillede forslag.
   4. Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemningen foregå skriftligt.
   5. Til lovændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer for.
   6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt det ønskes af bestyrelsen, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom. Begæringen skal være ledsaget af et formuleret forslag til behandling. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
   7. Stemmeret på en generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - der ledes af en på mødet valgt dirigent, har kun de medlemmer, som har betalt kontingent, samt æresmedlemmer. Stemmeret kan kun udøves af et medlem personligt og ikke ved stedfortræder.
   8. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.
   9. Det udfærdigede beslutningsreferat skal bringes i det efterfølgende medlemsblad og skal senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse bringes på foreningens hjemmeside. Referatet skal være fyldestgørende.
   10. Pressen kan indbydes.

§7 OPLØSNING
   1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ved afstemning skal mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer og mindst 1/3 af foreningens medlemmer være for.
   2. Såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer, men mindre end 1/3 af foreningens medlemmer er for opløsningen, indkalder bestyrelsen inden 3 uger til ny generalforsamling, der kan vedtage forslaget med en majoritet på mindst 2/3, uanset hvilken brøkdel af medlemmerne den udgør. Ved foreningens opløsning skal dens midler benyttes til anskaffelse af kunstværker, der skal bortloddes blandt medlemmerne, eller til anden af generalforsamlingen besluttet anvendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingerne i 1991, 2001, 2006, 2008 og 2013.

Kontingentsatser som vedtaget på seneste generalforsamling:
   1. Almindeligt medlemskab: 250 kroner pr. år, og giver ret til en stemme ved generalforsamlinger.
   2. Ægtefællemedlemskab: 400 kroner pr. år giver ret til to stemmer.
   3. Firmamedlemskab: 1000 kroner pr. år giver ret til en stemme ved generalforsamlinger og lodtrækningen på den årlige generalforsamling. Derudover kan 5 af firmaets medarbejdere mod dokumentation, komme gratis ind ved entrébærende udstillinger og deltage ved lodtrækningen af ferniseringsgevinsten på de udstillinger man møder op til.

Bestyrelsen.

Print vedtægterne ud som PDF.

Velkommen
Om Næstved Kunstforening
Vedtægter
Bestyrelse
Historie
Sponsorer
Lokaler
Butik
Kort
Medlemskab
Udstillinger/Arrangementer
Fotoarkiv
Publikationer
Meddelelser fra bestyrelsen
Links
Kontakt
Næstved Kunstforening - Sct. Peders Kirkeplads 14 C - 4700 Næstved - tlf. 52 39 79 60 - Webmaster Ellen Olsen - Opdateret d. 30.8.2021